Legal and postal addresses of the publisher: office 1410a, 17 Naberezhnaya Severnoy Dviny, Arkhangelsk, 163002, Russian Federation, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov

Phone: (818-2) 28-76-18
E-mail: vestnik_gum@narfu.ru
http://gum.narfu.ru/en/

ABOUT JOURNAL

Impersonal-Genitive Sentence in the Syntax of the Modern Russian Language. Pp. 68–72.

Версия для печати

Section: Philology

UDC

81.161.1’347.441.142.22(045)

Authors

Loktev Evgeny Vladimirovich Postgraduate Student, Institute of Philology and Cross-Cultural Communication, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov (Arkhangelsk, Russia)

Abstract

The paper defines syntactic status of impersonal-genitive sentences as a structural-semantic type of impersonal sentences of the modern Russian language. The various points of view on the composition of the main part of these structures are discussed; the specific character of their semantics is determined.

Keywords

impersonal-genitive sentence, existence, semantics of state, modality, negation, genitive.

The full-text version of the article can be requested through the university’s library.

References

1. Babaytseva V.V. Odnosostavnye predlozheniya v sovremennom russkom yazyke [Mononuclear Sentences in the Modern Russian Language]. Moscow, 1968. 160 p.
2. Valgina N.S. Sovremennyy russkiy yazyk: Sintaksis [The Modern Russian Language: Syntax]. Moscow, 2003. 439 p.
3. Vostokov V.V. O sisteme grammaticheskikh znacheniy prostogo predlozheniya: predikativnost’ i bytiynost’ [On the System of Grammatical Meanings of the Simple Sentence: Predicativity and Existence]. Slovo i slovoforma v vyskazyvanii: nominatsiya i predikatsiya [Word and Word Form in the Utterance: Nomination and Predication]. Moscow, 2000. pp. 40–58.
4. Galkina-Fedoruk E.M. Bezlichnye predlozheniya v sovremennom russkom yazyke [Impersonal Sentences in the Modern Russian Language]. Moscow, 1958. 332 p.
5. Lekant P.A. Sintaksis prostogo predlozheniya v sovremennom russkom yazyke [Syntax of the Simple Sentence in the Modern Russian Language]. Moscow, 2004. 176 p.
6. Lomov A.M. Tipologiya russkogo predlozheniya [Typology of the Russian Sentence]. Voronezh, 1994. 280 p.
7. Pavlov V.M. Protivorechiya semanticheskoy struktury bezlichnykh predlozheniy v russkom yazyke [Contradictions of the Semantic Structure of Impersonal Sentences in the Russian Language]. St. Petersburg, 1998.184 p.
8. Paducheva E.V. Roditel’nyy sub”ekta v otritsatel’nom predlozhenii: sintaksis ili semantika? [Genitive of the Subject in a Negative Sentence: Syntax or Semantics?]. Voprosy yazykoznaniya, 1997, no. 2.
9. Petrov A.V. Bezlichno-genitivnye predlozheniya [Impersonal-Genitive Sentences]. Russkiy yazyk v shkole, 2005, pp. 78–81, 106.
10. Peshkovskiy A.M. Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii [Russian Syntax in Scientific Interpretation]. Moscow, 1938. 451 p.
11. Sinichkina N.E. Konfiguratsiya otritsatel’nogo grammaticheskogo predikata: avtoref. dis. … kand. filol. nauk [Configuration of the Negative Grammatical Predicate: Cand. Philol. Sci. Diss. Abs.]. Novgorod, 2000. 25 p.
12. Shakhmatov A.A. Sintaksis russkogo yazyka [Syntax of the Russian Language]. Leningrad, 1941. 620 p.